Suojelualueet

Luonnonsuojelulailla suojellut kohteet

Luonnonsuojelualueiden perustamisen tavoitteena on ylläpitää eläin- ja kasvilajistoa sekä turvata uhanalaisten lajien säilyminen. Luonnonsuojelualueiden lisäksi luonnonsuojelulailla voidaan suojella luontotyyppejä kuten jalopuumetsiköitä, pähkinäpensaslehtoja ja tervaleppäkorpia. Luontotyyppikohteet ovat usein pienialaisia. Osa uhanalaisista lajeista on määritelty luonnonsuojeluasetuksella erityisesti suojeltaviksi lajeiksi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella on yhteensä 40 yksityiselle ja seitsemän valtion omistamalle maalle perustettua luonnonsuojelualuetta. Suojeltuja luontotyyppejä löytyy alueelta viisi kappaletta. Näiden lisäksi on rajattu kaksi erityisesti suojeltavan lajin esiintymisaluetta.

Pähkinäpensas 

Natura 2000-verkosto

Euroopan Unionin Natura 2000 -verkoston tarkoitus on ylläpitää luonnon monimuotoisuutta Euroopan Unionin alueella. Natura-verkoston avulla turvataan luontodirektiivissä mainittujen luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen sekä lintudirektiivissä tarkoitettujen linnustonsuojelualueiden säilyminen. Ympäristökeskuksen toiminta-alueella on yhteensä 20 Natura-aluetta. Osa Natura-alueista sijoittuu usean kunnan alueelle.

Tarkemmat kuntakohtaiset tiedot suojelualueista:

Järvenpää 
Kerava   
Nurmijärvi
Mäntsälä 
Tuusula