Maa-aineslupa

Maa-ainestenottoalue

Maa-ainesten ottamiseen on ns. kotitarvekäyttöä lukuun ottamatta oltava lupa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueella maa-ainesoton lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Lupahakemus

Lupaa maa-ainesten ottamiseen haetaan kirjallisesti sitä varten suunnitella lomakkeella. Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

•selvitys alueen omistus- tai hallintaoikeudesta
•ottamissuunnitelma (alueen nykytilan ja ainesten ottamistoiminnan kuvaus, ympäristövaikutukset ja ympäristönsuojelutoimenpiteet, alueen maisemointi ja jälkihoito sekä karttaosa)
•karttapiirrokset
•selvitys naapurien kuulemisesta (lomake)
•selvitys tieyhteyksistä ja oikeuksista
•pohjavesitiedot

Maa-aineslupaa voi hakea sähköisesti Lupapisteestä.

Maa-ainesten ottamisen luvat ja ilmoitus (ymparisto.fi)

Maa-ainesten ottoon tarvitaan myös ympäristölupa seuraavissa tapauksissa:

•kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää;
•kiinteä murskaamo tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, jonka toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää vuodessa.

Vähäisempään toimintaankin on haettava ympäristölupaa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalle pohjavesialueelle ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Ympäristölupaa voi hakea sähköisesti Lupapisteestä.

Kivenlouhinnan ja murskauksen ympäristölupahakemus (ymparisto.fi)

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen (ymparisto.fi)

Luvan myöntäminen

Lupaviranomainen tiedottaa vireillä olevasta lupahakemuksesta kuuluttamalla siitä ilmoitustaululla (30 vrk). Hakemuksesta ilmoitetaan yleensä myös paikallisessa sanomalehdessä. Niille, joita asia erityisesti koskee, ilmoitetaan lupahakemuksesta erikseen. Asianosaisille varataan tilaisuus muistutusten tekemiseen ennen lupa-asian ratkaisua.

Lupa myönnetään, jos toiminta täyttää maa-aineslain (MAL 555/1981) vaatimukset. Lupa voidaan myöntää pääsääntöisesti enintään 10 vuodeksi, mutta erityisistä syistä lupa voidaan myöntää pitemmäksi ajaksi, korkeintaan kuitenkin 20 vuodeksi.

Lupapäätöksestä tiedotetaan toiminnan sijaintikunnan sekä vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla ja tarvittaessa sanomalehdissä. Lupaviranomaisen päätökseen voi hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta ja edelleen korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Luvan käsittelystä peritään maksu.

Maa-ainesten ottoon liittyvät ilmoitukset ja lupa kotitarveottoon

Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain ilmoittaa lupaviranomaiselle otetun aineksen määrä ja laatu. Myös niin sanotussa kotitarveotossa ottajan tulee tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle. Ilmoitukseen on liitettävä ottamispaikan sijainti ja arvioitu laajuus silloin, kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia.

Ilmoituksen maa-ainesten kotitarveotosta voi tehdä sähköisesti Lupapisteessä.

Kotitarveotosta ilmoittaminen (ymparisto.fi)

Maa-ainestaksa
Maa-ainesten ottotoiminnan valvontasuunnitelma