Rekisteröintimenettely

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan eräät ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot ovat rekisteröitäviä. Rekisteröinti koskee mm. pääosaa nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista, asfalttiasemista ja energiantuontantolaitoksista, joiden polttoaineteho on 1-50 MW. Ympäristönsuojelulain liitteenä 2 on lista rekisteröitävistä toiminnoista. Kyseiset toiminnot voivat tulla kuitenkin luvitettaviksi ympäristönsuojelulain 30 §:n perusteella, mikäli ne esimerkiksi sijaitsevat luokitellulla pohjavesialueella, niistä voi aiheutua naapuruussuhdelain tarkoittamaa kohtuutonta rasitusta tai ne ovat osa direktiivilaitoksen toimintaa. Rekisteröinti-ilmoitus tulee toimittaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle kahtena kappaleena.

Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (444/2010)
Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista (448/2010)
Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan alle 50 megawatin energiatuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (445/2010)

Kaikkien asfalttiasemien ja pienten polttolaitosten tuli kuitenkin rekisteröityä viimeistään vuoteen 2018 mennessä ja jakeluasemien puolestaan vuoteen 2020 mennessä. Uusien laitosten tulee jättää rekisteröinti-ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 90 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröintiä tarkistaessaan viranomainen varmistaa, että

  • ilmoitus on täytetty oikein ja sen tiedot ovat riittäviä
  • toiminta ei ole millään muulla perusteella luvanvarainen
  • toiminta on kaavan mukaista

Jos ilmoitus on täytetty oikein, toiminta ei ole kaavan vastaista eikä ole kyse luvanvaraisesta toiminnasta, toiminta rekisteröidään. Rekisteröinnissä ei tehdä ilmoituksen johdosta hallinnollista päätöstä eikä käsittelyssä ole mahdollista antaa määräyksiä. Toiminnanharjoittajalle lähetetään tieto rekisteröinnistä. Rekisteri-ilmoituksen käsittelystä voidaan periä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen käsittelytaksan mukainen maksu. Käsittelylasku voidaan lähettää samalla kuin ilmoitus rekisteröinnistä.

Ympäristönsuojelulain mukaisia rekisteröintimenettelyjä ei käsitellä Lupapisteessä. Rekisteröinti-ilmoitus tulee toimittaa joko postitse, sähköpostilla tai faxilla.

Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti (ymparisto.fi)