Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Eläinsuojille ja eräille muille toiminnoille säädetty ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen uusi yleinen ilmoitusmenettely tuli voimaan 1.2.2019. Uuteen ilmoitusmenettelyyn siirtyviä toimintoja koskeva asia tulee viranomaisessa vireille lupahakemuksen sijaan ilmoituksella. Toiminnanharjoittajan on jätettävä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle 120 päivää ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Ilmoituksen tulee olla mahdollisimman täydellisesti täytetty. Ilmoitusta voi täydentää vain yhden kerran, ja mikäli ilmoitus ei täydentämisenkään jälkeen sisällä tarpeellisia tietoja, viranomainen voi jättää ilmoituksen käsittelemättä eikä toimintaa saa aloittaa. Tiettyjen toimintojen ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 115 a §:ssä ja ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Valtioneuvosto on antanut asetuksen ilmoituksenvaraisista eläinsuojista (138/2019), jota sovelletaan sellaisten eläinsuojien rakentamiseen, laajentamiseen ja toimintaan, joista tehdään ilmoitus.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus) on toimivaltainen viranomainen lähes kaikkien ilmoituksenvaraisten toimintojen osalta. Aluehallintovirasto käsittelee ilmoitukset ainoastaan suurempien kemikaalivarastojen (varastointitilavuus 1 000 m3 – 50 000 m3) ja pienimuotoisen koneellisen kullankaivuun osalta. Viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen ilmoituksen perusteella. Päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Mikäli jatkossa ilmoitusmenettelyn piiriin kuuluvalla toiminnolla on voimassaoleva ympäristölupa, se jää voimaan. Ilmoitusmenettelyä sovelletaan käytännössä vasta, kun toiminnassa tapahtuu olennainen muutos tai lupaa on syytä muuttaa ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesti.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely (ymparisto.fi)

Ilmoitusmenettelyä sovelletaan seuraaviin toimintoihin:

Alla linkit ympäristöhallinnon sivuille koskien eri aloja, joilla sovelletaan ilmoitusmenettelyä. Linkeistä löytyvät alakohtaiset ilmoituslomakkeet ja niiden täyttöohjeet.

Ilmoitus eläinsuojasta (ymparisto.fi)
Ilmoitus sahan, varikon, eläintarhan ja huvipuiston toiminnasta (ymparisto.fi)
Ilmoitus vaarallisen nestemäisen kemikaalin varastosta (ymparisto.fi)
Ilmoitus elintarvike- ja rehuteollisuudesta (ymparisto.fi)
Ilmoitus pienimuotoisesta koneellisesta kullankaivuusta (ymparisto.fi)
Ilmoitus vähäisestä ampumaradasta (ymparisto.fi)

Poikkeukset

Ilmoitusmenettelyä ei voida soveltaa yllä mainituissa toiminnoissa vaan toiminnalle on haettava ympäristölupa, mikäli