Pohjavesi

Pohjavesi on vettä, joka täyttää avoimet tilat maa- ja kallioperässä. Pohjavettä syntyy, kun sade- tai pintavesi imeytyy maakerrosten läpi tai virtaa kallioperän rakoihin. Pohjavesivarastot täydentyvät keväällä lumen sulamisvesistä ja syksyllä syyssateista.

Suomessa pohjavettä on lähes kaikkialla, mutta runsaimmin sitä muodostuu alueilla, joissa maaperä koostuu hyvin vettä johtavista sora- ja hiekkamuodostumista. Pohjaveden pinnan etäisyys maanpinnasta vaihtelee noin yhdestä jopa yli kolmeenkymmeneen metriin, mutta on yleensä noin 2-5 metrin syvyydessä maanpinnan alapuolella.


Pohjaveden pilaamiskielto 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaan pohjaveden pilaaminen on kiellettyä. Pohjavesien pilaamisen korvaa sen aiheuttaja. Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueella pohjaveden pilaamiskieltoa valvoo Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ja Uudenmaan ELY-keskus. Kaivoveden laadun huonontuminen on esimerkki ympäristönsuojelulain mukaan käsiteltävästä pohjavesien pilaamisasiasta.


Pohjaveden ottaminen ja luvat

Omalla kiinteistöllä tavanomaisen talousvesikaivon rakentamiseen ei tarvita erillistä lupaa, jos ottaminen ei vaikuta yleiseen etuun. 250 m3/vrk ylittävään pohjavedenottoon tai pohjavedenottoon toisen maalta on oltava lupa. Lupaviranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto. 100 m3/vrk ylittävästä pohjavedenotosta, joka ei vaadi lupaa, on ilmoitettava ELY-keskukselle.


Esitteitä pohjaveden suojelusta

Pohjavesi pysyy parhaiten puhtaana ennakoimalla. Esitesarja Tarkkana siellä pohjavesialueella! kertoo keinoista, joilla eri toimijat voivat suojella pohjavettä. Sarjassa on esite kotitalouksille, kiinteistön lämmityksestä vastaaville, maataloustuottajille, pienteollisuudelle ja maankäytön suunnittelijoille. Esitteissä kerrotaan myös, mitä pohjavesi on ja mistä löytyy lisätietoa. Esitteet on päivitetty keväällä 2020.