Raja- ja ohjearvot

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (38/2011) määrittää raja-arvot rikkidioksidin, typpidioksidin, muiden typenoksidien, hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten, lyijyn, hiilimonoksidin ja bentseenin pitoisuuksille ulkoilmassa. Raja-arvolla tarkoitetaan sellaista pitoisuutta, joka on alitettava määräajassa ja joka ei saa ylittyä sen jälkeen kun se on alitettu. Mikäli raja-arvot ylittyvät tai ovat vaarassa ylittyä, kuntien on laadittava ja toimeenpantava ilmansuojelusuunnitelmia, joilla varmistetaan raja-arvojen alittaminen määräaikoihin mennessä.

Ilmanlaadun ohjearvoilla ilmaistaan ilmansuojelutyön tavoitteita sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä. Ohjearvot tulee huomioida mm. suunniteltaessa maankäyttöä ja liikennettä sekä ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamisessa. Ohjearvot on määritetty valtioneuvoston päätöksessä ilmanlaadun ohjearvoista (480/1996)

Ilmanlaadun sääntely (HSY)