Suosituksia rakentamisen ohjauksen keinoiksi puunpolton savuhaittojen ehkäisemiseksi

28.04.2022

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen johtamassa ja Ympäristöministeriön tukemassa hankkeessa selvitettiin puunpolton savuhaittojen ehkäisemistä rakennusjärjestyksen, rakentamistapaohjeen ja tontinluovutusehtojen keinoin. Hankkeessa laadittuun julkaisuun koottiin asemakaava-alueen uudisrakentamisen suunnittelua varten suositeltavia keinoja ja esimerkkejä, joilla voidaan ohjata savuhaittojen ehkäisemistä ja terveellistä asuinympäristöä varsinkin taajaan rakennetuilla pientaloalueilla.

Haittoja voidaan ehkäistä vaikuttamalla polttoaineen laatuun sekä tulisijojen päästötasoon ja käyttötapoihin. Keinoja voisivat tulisijallisissa kiinteistöissä olla esimerkiksi tuulettuvat puuvarastot, vähäpäästöiset varaavat tulisijat ja päästöttömät sähkökiukaat tai riittävän paloilman turvaamiseksi käytettävä taloautomatiikka. Voidaan myös ohjata sitä, miten rakennusten sijoittelussa tulisi ottaa huomioon alueen tuulettuvuus ja miten korkeuserot tulisi huomioida rakennusten sijoittelussa, jotta savu ei päätyisi tuloilman kautta sisätiloihin.

Kaupunkien ilmanlaatua heikentävät pakokaasupäästöjen ja keväisten katupölyepisodien lisäksi etenkin puunpoltosta syntyvät päästöt. Pienhiukkaspäästöistä noin puolet aiheutuvat puun pienpoltosta. Puunpolton päästöjen merkittävimmät terveyshaitat kohdistuvat taajamien pientaloalueille. Pienhiukkasille altistutaan sekä ulkona että sisällä. Ilman pienhiukkaset vaikuttavat etenkin hengitys- ja sydänsairaiden sekä pienten lasten terveyteen.

Kunnat voivat rakennusjärjestyksessä, rakentamistapaohjeissa ja tontinluovutusehdoissa kiinnittää tarvittaessa huomiota puun pienpolton ohjaukseen hyvän ulkoilman laadun turvaamiseksi. Kuntatason toimenpiteillä ja hyvällä suunnittelulla voidaan vaikuttaa pysyvästi ja ennalta puuenergian käytön päästöihin ja vähentää asukkaiden altistumista savuhaitoille.

Suosituksia rakentamisen ohjauksen keinoiksi puunpolton savuhaittojen ehkäisemiseksi -julkaisu

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Ympäristösuunnittelija Anniina Helminen 040 314 2226, anniina.helminen@tuusula.fi

Ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen 040 314 4727, tapio.reijonen@tuusula.fi

 

Savuhaittakuva

Takaisin