Elintarvikkeita koskeva lainsäädäntö on uudistunut

04.05.2021

Elintarvikevalvontaa ohjaavat kansalliset säädökset on osin uudistettu ja osa muutoksista vaikuttaa suorasti myös elintarvikealan toimijoihin. Uudistuneiden säädösten tarkoituksena on selkeyttää elintarvikelainsäädäntöä, sujuvoittaa valvontaa sekä vahvistaa valvonnan riskiperusteisuutta ja vaikuttavuutta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus valvoo lainsäädännön toteutumista sopijakuntiensa Keravan, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueella. Valvottavia kohteita alueella on noin 1000.

Ilmoitettu elintarvikehuoneisto on jatkossa rekisteröity elintarvikehuoneisto

Ilmoitus elintarviketoiminnasta tulee aiempaan tapaan tehdä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Jatkossa ilmoituksen liitteenä on toimitettava pohjapiirros, josta ilmenevät tilat, niiden käyttötarkoitus sekä laitteiden ja kalusteiden sijoittelu. Toiminta rekisteröidään ilmoituksen ja sen liitteenä olevien tietojen perusteella.

Toiminnan rekisteröinti kattaa jatkossa sekä uudet elintarvikehuoneistot että toimijan vaihtumisen. Uuden ilmoituslomakkeen löydät elintarvikelain mukaisista ilmoituslomakkeista. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti ympäristöterveydenhuollon ilmoituspalvelussa (Ilppa).

Elintarvikevalvonnan maksut

Keskeiset muutokset uudistuneessa lainsäädännössä liittyvät valvonnan maksuihin. Valvontaviranomainen voi jatkossa määrätä toimijalle 300-5000 euron suuruisen elintarvikevalvonnan seuraamusmaksun, jos toimija ei esimerkiksi ole tehnyt elintarviketoiminnastaan ilmoitusta, ei noudata vaatimuksia omavalvontaan liittyen tai markkinoi elintarvikkeita elintarvikesäännösten vastaisella tavalla. Rangaistusluonteisella hallinnollisella seuraamusmaksulla pyritään toisaalta ennaltaehkäisemään elintarvikesäännösten vastaista toimintaa ja toisaalta nopeasti ja tehokkaasti estämään sen jatkaminen.

Vuoden 2022 alusta astuu voimaan pykälä elintarvikevalvonnan perusmaksusta. Suunnitelmallisen valvonnan piiriin kuuluvilta valvontakohteilta peritään jatkossa 150 euron suuruinen vuosittainen perusmaksu. Vuosimaksun ulkopuolelle jäävät tietyin rajauksin kyläkaupat, yleishyödylliset yhteisöt, rekisteröity alkutuotanto sekä pienimuotoinen toiminta. Tämän lisäksi toteutuneista valvontakäynneistä peritään valvontayksikön maksutaksan mukainen maksu kuten aiemminkin. Suunnitelmallisen valvonnan kohteena on ympäristökeskuksen alueella vuosittain noin 500 toimijaa.

Elintarvikelaki (297/2021) ja Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) ovat astuneet voimaan 21.4.2021.

Lisätietoa antaa terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka, puh. 040 314 4711, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Elintarvikevalvonta

Kuva Pekka Karppinen

Takaisin