Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma valmistui - Nummenkylässä enemmän laatua ja määrää uhkaavia tekijöitä

08.03.2021

Nummenkylän ja Kellokosken 1-luokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on päivitetty. Nummenkylän pohjavesialue sijoittuu sekä Järvenpään että Tuusulan alueelle, Kellokosken pohjavesialue sijaitsee Tuusulassa. Suojelusuunnitelma päivitettiin ajantasaisen tiedon saamiseksi pohjavesialueilla sijaitsevista riskeistä ja pohjaveden suojelun varmistamiseksi maankäytön suunnittelussa. Nummenkylän pohjavesialueella on selvästi enemmän pohjaveden laatua ja määrää uhkaavia riskejä kuin Kellokoskella.

Nummenkylän pohjavesialueelle kohdistuu uusien työpaikka-alueiden, asuinalueiden ja tielinjojen rakentamisen paineita. Pohjavesialueella on pilaantuneita tai mahdollisesti pilaantuneita maa-alueita, jotka voivat aiheuttaa merkittävän tai kohtalaisen riskin pohjaveden laadulle. Maaperän pilaantuminen tuleekin huomioida rakentamisen ja hulevesien hallinnan suunnittelussa. Nummenkylän pohjavesialueella kulkee lisäksi useita vilkkaasti liikennöityjä teitä, joiden liikennemäärät ovat lisääntyneet merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana. Vedenottamot sijaitsevat näiden liikenneväylien välittömässä läheisyydessä. Liikenneonnettomuuksiin liittyvät polttoainevuodot ja mahdolliset muiden vaarallisten aineiden vuodot aiheuttavat erittäin merkittävän riskin pohjavedenottamoille.

Nummenkylän pohjavesialueella on käytössä useita kymmeniä maanalaisia ja maanpäällisiä öljysäiliöitä. Tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevien maanalaisten öljysäiliöiden kunto ja tiiveys tulee tarkastuttaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymällä tarkastusliikkeellä vähintään viiden vuoden välein ja toimittaa tarkastuspöytäkirjat tiedoksi pelastuslaitokselle. Huonokuntoisesta öljysäiliöstä ja sen putkistoista voi vuotaa öljyä maaperään vähitellen tai äkillisessä vuototilanteessa. Öljylämmitysjärjestelmän vaihtamiseen voi hakea nykyisin valtionavustusta.

Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueilla kaikki kiinteistöt eivät ole liittyneet kunnalliseen jätevesiviemäriin. Joissakin kiinteistökohtaisissa jäteveden käsittelymenetelmissä on edelleen puutteita. Asumajätevedet voivat aiheuttaa paikallisesti pohjaveden laadun heikkenemistä, ja huolimattomuus jäteveden käsittelyssä voi johtaa taudinaiheuttajamikrobien ja ravinteiden esiintymiseen omassa tai naapurin talousvesikaivossa.

Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueilla on tärkeä vedenhankinnallinen merkitys. Nummenkylän pohjavesialueella sijaitsee useita pohjavedenottamoita: Vähänummen, Kaunisnummen ja Sairaalan ottamot sekä Tujusen kaivo. Kellokosken pohjavesialueella sijaitsee Korkeamäen vedenottamo. Nummenkylän pohjavesialue on vesienhoidossa määritetty hyvässä tilassa olevaksi riskialueeksi. Kellokosken pohjavesialueen määrällinen ja kemiallinen tila on arvioitu hyväksi, eikä se ole riskialue tai selvityskohde. Suojelusuunnitelman tarkoituksena on turvata puhtaan juoma- ja talousveden saanti kunnallisilta vedenottamoilta ja kiinteistöjen talousvesikaivoista.

Järvenpään kaupunginhallitus on hyväksynyt päivitetyn suojelusuunnitelman 8.2.2021 ja Tuusulan kunnanhallitus 15.2.2021. Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden aiempi suojelusuunnitelma on laadittu vuonna 2001. Nyt laadittu suojelusuunnitelma korvaa aiemman suunnitelman. Suojelusuunnitelman tekivät yhteistyössä Järvenpään kaupunki, Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry toimi suunnitelman laatijana.

Suojelusuunnitelma löytyy ympäristökeskuksen verkkosivuilta. Lisätietoja antaa ympäristösuunnittelija Liisa Garcia, puh. 040 314 4740, sähköposti: etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Yleiskartta Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueista.

Takaisin