Mäntsälän Kilpijärven rannalla kunnostetaan vesiensuojelukosteikko

20.07.2023

Kilpijärven kunnostushankkeessa käynnistyy heinä-elokuussa vesiensuojelukosteikon rakennustyömaa. Sälinkään kylässä sijaitsevaa Ruonanojan kosteikkoa kunnostetaan ja laajennetaan. Tavoitteena on tehostaa maa- ja metsätalousvaltaiselta valuma-alueelta tulevan kiintoaines- ja ravinnekuormituksen pidättymistä kosteikkoon.

Mäntsälän Kilpijärvi on huonossa ekologisessa tilassa, mikä näkyy muun muassa veden sameutena, sinilevälauttoina ja talviaikaan hapen ehtymisenä pohjanläheisissä vesikerroksissa. Kilpijärven kunnostushankkeessa on käynnistetty työ järven tilan parantamiseksi. Vuoden alussa hankkeessa valmistui Ruonanojan vesiensuojelukosteikon kunnostussuunnitelma, jota lähdetään nyt toteuttamaan.

- Kesällä 2023 kunnostetaan Tikkatien ja Kaanaantien välinen kosteikkoallas. Tulevina vuosina kosteikkoa laajennetaan ylävirran suuntaan, ja myös Kilpijärven rannalla olevat altaat kunnostetaan rahoituksen puitteissa, kertoo ympäristösuunnittelija Ekaterina Ikonen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta.

Vesiensuojelun uudet menetelmät käyttöön

Kosteikossa veden virtaus hidastuu, jolloin veden mukana kulkeutuva karkeampi maa-aines laskeutuu kosteikon pohjalle. Kosteikon vesikasvillisuus toimii ikään kuin suodattimena ja kuluttaa ravinteita vedestä, jolloin ne eivät päädy järveen ruokkimaan sinileviä. Altaita ei ruopata kokonaan, koska matalat ja kasvipeitteiset osat tehostavat veden puhdistumista. Ruoppausmaat saavat kuivua talven yli niityllä, minkä jälkeen niitä voi hyödyntää mm. alavien peltojen korottamisessa.

- On hienoa, kun vuonna 2003 Ruonanojan varteen rakennettua 1,3 hehtaarin laajuista kosteikkoallasta huolletaan ja päivitetään. Ruonanojan 880 hehtaarin valuma-alue kattaa 40 % koko järven valuma-alueesta, joten  sen merkitystä ei voi väheksyä, toteaa Tapio Havula, Sälinkään kylätoimintaryhmän puheenjohtaja ja yksi kosteikkoalueen maanomistajista.

Kosteikkoon lisätään uppopuupuhdistamoita, jotka ovat varsin uusi menetelmä vesiensuojelussa. Veden alle asetettaviin puurankanippuihin kehittyy mikrobitoiminnan myötä biofilmiksi kutsuttu limakerros, joka kuluttaa vedestä ravinteita ja eloperäistä ainesta. Uppopuupuhdistamojen rakentamiseksi hanke sai yhteistyökumppaniksi metsäteollisuusyhtiö UPM:n, joka toimittaa puut kosteikkoon.

 - Mäntsälän hankkeen menetelmä on uraa uurtava ja ilman muuta kokeilemisen arvoinen. Uusien, käytännönläheisten menetelmien kehittäminen metsätalouden vesiensuojeluun on kaikkien metsässä toimivien tahojen yhteinen asia. UPM haluaa olla edistämässä tätä yhteistyötä, kertoo metsäasiakaspäällikkö Riitta Väisänen UPM Metsän Lahden metsäasiakasyksiköstä.

Kilpijärven valuma-alue on suuri, joten Ruonanojan kosteikon lisäksi alueelle tarvitaan muitakin kuormitusta pidättäviä rakenteita. Hankkeessa otetaankin mielellään vastaan ehdotuksia maanomistajilta uusien kosteikkojen perustamiseksi Kilpijärven valuma-alueella.

Hankkeen rahoittajia ovat Mäntsälän kunta ja Uudenmaan ELY-keskus, joka myönsi rahoitusta Kilpijärven kunnostushankkeeseen (2022 - 2023) ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmasta 29 500 euroa. Hankkeen koordinaattorina toimii Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, joka osallistuu hankkeeseen työpanoksella.

Lisätietoja Kilpijärven kunnostustoimista antavat ympäristösuunnittelija Ekaterina Ikonen, puh. 040 314 4735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi ja kuntakehitysjohtaja Vesa Gummerus, puh. 040 314 5467, sähköposti etunimi.sukunimi@mantsala.fi.

Tiedotekuva ruonanoja 7-2023

Tikkatien viereiseen ojaan rakennetaan laskeutussyvänne sekä kaksitasouoma, joka suojaa peltoja tulvavesien nousulta.

Takaisin