Omavalvonta

Ensisijainen vastuu elintarvikkeen turvallisuudesta kuuluu elintarvikealan toimijalle. Kunkin elintarvikeketjuun kuuluvan toimijan on omalta osaltaan varmistettava elintarvikkeen turvallisuus. Elintarvikealan toimijat valvovat omavalvonnalla tuotteidensa laatua ja määräysten mukaisuutta. Valvonnan pääpaino onkin siirtymässä enemmän viranomaisvalvonnasta omavalvontaan, jolloin valvontaviranomaisen tehtävänä on omavalvonnan toteuttamista varten annettava opastus, omavalvontasuunnitelmien tarkastaminen sekä omavalvonnan toteuttamisen valvonta.

Jokaisen elintarvikealan toimijan tulee tunnistaa omaan yritystoimintaansa liittyvät terveysriskit. Tämän vuoksi toiminnanharjoittajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma tulee laatia kirjallisesti ja siinä on esitettävä mm. toimintojen riskikohdat, menetelmät joilla valvotaan vaaratilanteita, toimenpiderajat riskikohtien valvonnassa ja miten toimitaan toimenpiderajojen ylittyessä.