Vesistökunnostusavustukset nyt haettavissa

12.11.2018

Vesistökunnostuksiin ja vesien hoitoon voi hakea avustusta Uudenmaan ELY-keskuksesta marraskuun loppuun asti. Avustuksia voidaan myöntää vesienhoidon toimenpiteiden toteutusta sekä vesien hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä palveleviin hankkeisiin. Ensisijaisia ovat konkreettiset pinta- ja pohjavesien tilaa parantavat hankkeet vesistöissä ja valuma-alueilla, jotka vaikuttavimmin edistävät vesienhoidon toimenpideohjelman toteuttamista. Tukea suunnataan erityisesti hyvää huonommassa tilassa olevien ja tilaltaan heikentyneiden pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseen. Erityisesti tuetaan rehevien järvien tilaa parantavia hankkeita sekä lajien säilymisen ja monimuotoisuuden kannalta tärkeiden vesien kunnostushankkeita.

Avustusta on haettava ennen hankkeen toimenpiteiden aloittamista. Avustuksen saamiseksi hakijan on yleensä oltava esimerkiksi vesilain mukainen yhteisö, rekisteröitynyt yhdistys, vesialueen osakaskunta, kalastusalue tai kunta. Hakemukset toimitetaan Uudenmaan ELY-keskukselle viimeistään 30.11.2018 ensisijaisesti sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta.

Lisätietoja vesistöjen kunnostusta ja vesien hoitoa koskevista avustuksista antaa Uudenmaan ELY-keskuksessa erikoistutkija Pasi Lempinen, puh. 0295 021 425.

Keski-Uudellamaalla on vesistökunnostustarvetta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen alueen kuntien pinta-alasta vain erittäin pieni osuus on vesistöä. Niinpä vähäisistä vesistöistä tulisi pitää erityisen hyvää huolta. Monissa vesis-töissä on uimarantoja ja niissä on aktiivista virkistyskäyttöä, kuten kalastusta ja melontaa. Järvet ovat kuitenkin usein runsasravinteisia ja rehevöityneitä. Rehevöityminen ilmenee mm. levähaittoina ja kalakuolemina. Jokivesistöjä on padottu ja perattu esim. maankuivatuksen tarpeisiin. Toimenpiteet ovat muuttaneet jokien hydrologiaa, heikentäneet veden laatua ja eliöstön elinolosuhteita. Lisäksi pienvedet, kuten purot, joet ja lähteiköt ovat uhanalaistuneet.

Vesistöjen kunnostamisella ja hoidolla voidaan parantaa vesistön ekologista tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia tai turvata hyvän tilan säilyminen. Kunnostuksilla lisätään lähiympäristön viihtyisyyttä, rantakiinteistöjen arvoa ja parannetaan vesistön kalataloudellisia edellytyksiä sekä luonnon- ja maisemansuojelua. Asukkaiden oma toiminta ja paikallinen yhteistyö ovat ratkaisevia kunnostushankkeen onnistumisen kannalta. Vesistöjen kunnostus voi olla niin järvien, virtavesien kuin pienvesien kunnostusta. Tietoa vesistökunnostusmenetelmistä löytyy osoitteessa www.ymparisto.fi/vesikunnostus.

Uudenmaan ELY-keskuksen tiedote avustuksista.

Lisätietoja Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa antavat ympäristösuunnittelija Liisa Garcia, puh. 040 314 4740 ja ympäristösuunnittelija Anu Tyni, puh. 040 314 4728, etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin