Järvenpään Myllylän pohjavesialueen riskien selvitys käynnissä

15.06.2018

Järvenpäässä päivitetään Myllylän 1. luokan pohjavesialueen vuonna 2007 laadittu suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelman päivittäminen aloitetaan kartoittamalla pohjavettä vaarantavat tekijät alueen kiinteistönomistajille ja yrityksille lähetettävillä kyselyillä. Kyselyt postitetaan viikolla 25/2018. Kyselylomakkeen voi ladata myös ympäristökeskuksen verkkosivuilta osoitteesta www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi etusivun linkistä Järvenpään Myllylän pohjavesikysely. On tärkeää, että mahdollisimman moni alueen asukas ja yritys vastaa kyselyyn.

Kiinteistöiltä tarvitaan tietoja muun muassa alueella sijaitsevista öljysäiliöistä ja niiden rakenteista sekä maalämpöjärjestelmistä ja jätevedenkäsittelystä. Yrityksille lähetetään oma, tarkennettu kyselynsä mm. kemikaaleista, öljysäiliöistä ja vaarallisista jätteistä. Nämä kaikki voivat muodostaa riskin pohjaveden laadulle.

Myllylän alueella on tärkeä vedenhankinnallinen merkitys, koska alueella on toiminnassa Tuusulan seudun vesilaitos -kuntayhtymän Myllylän pohjavedenottamo. Suojelusuunnitelman tarkoituksena on turvata puhtaan juoma- ja talousveden saanti pohjavesialueen vedenottamolta ja kiinteistöjen talousvesikaivoista.

Pohjavettä vaarantavien tekijöiden kartoituksen lisäksi suojelusuunnitelmassa kootaan alueen aiempi hydrogeologinen aineisto. Lisäksi suunnitelmassa esitetään tarvittavat toimenpiteet pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi sekä laaditaan ohjeet uusien toimintojen sijoittamisesta pohjavesialueelle. Suunnitelma on suositus, ja sillä on viranomaistoimintaa ohjaava vaikutus muun muassa maankäytön suunnittelussa, pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskieltojen valvonnassa sekä lu-pahakemuksia ratkaistaessa.

Myllylän pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys valmistuu syyskuun 2018 loppuun mennessä. Suojelusuunnitelman tekevät yhteistyössä Järvenpään kaupunki, Tuusulan seudun vesilaitos -kuntayhtymä, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäris-tökeskus. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry toimii suunnitelman konsulttina.

Lisätietoja antavat ympäristösuunnittelija Paula Luodeslampi, puh. 040 314 4740 ja ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, puh. 040 314 2253, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Takaisin