Nurmijärven järvet pääosin hyvässä kunnossa - vuonna 2018 panostetaan Valkjärven kunnostamiseen

16.02.2018

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on seurannut vuosina 2016 - 2017 Nurmijärven Vaaksinjärven, Sääksjärven, Itä- ja Länsi-Herusen sekä Valkjärven veden laatua. Järvien veden laatu pysyi seurantajaksolla edellisvuosien kaltaisena eikä suuria muutoksia havaittu.

Ekologiselta tilaltaan Vaaksinjärvi on luokassa erinomainen, Sääksjärvi luokassa hyvä ja Valkjärvi luokassa tyydyttävä. Herusten järvien ekologista tilaa ei ole luokiteltu, mutta ravinnepitoisuuksien perusteella ne kuuluvat luokkaan hyvä. Tavoitteena on saavuttaa hyvä ekologinen tila myös Valkjärvellä vuoteen 2021 mennessä.

Vaaksinjärven ja Sääksjärven tila säilytettävä

Vaaksinjärven fosfori- ja typpipitoisuudet pysyttelivät samalla, alhaisella aiempien vuosien tasolla. Myös levätuotantoa kuvaava klorofylli a:n pitoisuus ja ulkoisesta kuormituksesta kertova sähkönjohtavuus olivat pieniä ja pH lähellä neutraalia.

Sääksjärvellä kokonaisfosforin pitoisuus on 1960-luvulta lähtien hieman laskenut ja kokonaistypen pitoisuus puolestaan hieman kasvanut. Järvellä on monipuolinen pohjaeläinlajisto. Lajimäärään nähden eliöiden yksilötiheys oli kuitenkin alhainen ja laskenut vuoteen 2008 verrattuna. Syytä tähän ei saatu selville. Kasviplanktonmäärityksen perusteella järvi sijoittuu erinomaiseen luokkaan. Vesikasvillisuuskartoituksen perusteella Sääksjärven tila on hyvä, mutta rantavyöhyke on lievästi rehevöitynyt.

Ympäristösuunnittelija Paula Luodeslampi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta kertoo, että tulevaisuudessa Vaaksinjärvellä ja Sääksjärvellä tulee panostaa niiden hyvän ekologisen tilan säilyttämiseen. Tässä Luodeslampi painottaa mm. valuma-alueelta tulevan ravinnekuormituksen vähentämistä, jätevesien tehokasta käsittelyä valuma-alueen kiinteistöillä ja hulevesien hallintaa.

Herusten järvillä huoli happamoitumisesta

Herusten järvillä ravinnepitoisuudet jatkoivat loivaa laskuaan. Luodeslampi näkee tilanteen hyvänä, mutta veden pH:n ja puskurointikyvyn lasku herättävät huolta järven happamoitumisesta. Hän kertoo, että tulevina vuosina on tarpeen selvittää, kalkitaanko Herusten järvet. Pohdinnassa on myös, onko ongelmaan jotain muuta, kestävämpää ratkaisua.

Valkjärven valuma-alueella tarvitaan toimenpiteitä

Valkjärven fosfori- ja typpipitoisuudet ovat laskeneet vähitellen, ja syvänteen happitilanne on parantunut hapetuksen ansiosta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus selvittää vuoden 2018 aikana hapetuksen riittävyyttä. Keväällä 2018 Nurmijärven alueella aloittaa ympäristökeskuksen VILKKU Plus -hanke. Hankkeen painopiste Nurmijärvellä sijoittuu Valkjärven valuma-alueelle. Tavoitteena on vähentää Lähtelänojan kautta pelloilta ja asuinalueilta järveen tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta. Mukaan järven vesiensuojelutyöhön toivotaan Pro Valkjärvi -yhdistystä sekä paikallisia asukkaita ja viljelijöitä. Järven hyvä ekologinen tila on mahdollista saavuttaa vain yhteistyöllä.

Raportti Nurmijärven järvien tilasta vuosina 2016-2017 löytyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilta osoitteesta www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi > Yleistä > Julkaisut. Suora linkki raporttiin.

Lisätietoja asiassa antaa ympäristösuunnittelija Paula Luodeslampi, puh. 040 3144 740, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin