Tuusulan Mätäkiven pohjavesialueen riskien selvitys käynnissä

05.05.2017

Tuusulassa päivitetään Mätäkiven 1. luokan pohjavesialueen vuonna 2003 laadittu suojelusuunnitelma. Suojelusuunnitelman päivittäminen aloitetaan kartoittamalla pohjavettä vaarantavat tekijät alueen kiinteistönomistajille lähetettävällä kyselyllä. Kysely postitetaan kiinteistönomistajille viikolla 18/2017. Kyselylomakkeen voi ladata myös ympäristökeskuksen verkkosivuilta www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi alalaidan linkistä ”Tuusulan Mätäkiven pohjavesikysely”. On tärkeää, että mahdollisimman moni alueen asukas ja yritys vastaa kyselyyn.

Kiinteistöiltä tarvitaan tietoja muun muassa alueella sijaitsevista öljysäiliöistä ja niiden rakenteista sekä maalämpöjärjestelmistä ja jätevedenkäsittelystä. Yrityksille lähetetään oma, tarkennettu kyselynsä mm. kemikaaleista, öljysäiliöistä ja vaarallisista jätteistä. Nämä kaikki voivat muodostaa riskin pohjaveden laadulle.

Mätäkiven alueella on tärkeä vedenhankinnallinen merkitys, koska alueella on toiminnassa kaksi pohjavedenottamoa, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Kuninkaanlähteen pohjavedenottamo alueen eteläosassa ja Tuusulan seudun vesilaitos -kuntayhtymän Firan pohjavedenottamo alueen pohjoisosassa. Pohjavesialueen eteläosassa sijaitsee Sammonmäen työpaikka-alue, jolla on käynnissä asemalaavan laadinta (Focus-liikekeskus). Suojelusuunnitelman päivittäminen on kaavoitukseen liittyvää selvitystyötä. Suojelusuunnitelman tarkoituksena on turvata puhtaan juoma- ja talousveden saanti pohjavesialueen vedenottamoilta ja kiinteistöjen talousvesikaivoista.

Pohjavettä vaarantavien tekijöiden kartoituksen lisäksi suojelusuunnitelmassa kootaan alueen aiempi hydrogeologinen aineisto. Lisäksi suunnitelmassa esitetään tarvittavat toimenpiteet pohjaveden laadun ja määrän turvaamiseksi sekä laaditaan ohjeet uusien toimintojen sijoittamisesta pohjavesialueelle. Suunnitelma on suositus, ja sillä on viranomaistoimintaa ohjaava vaikutus muun muassa maankäytön suunnittelussa, pohjaveden muuttamis- ja pilaamiskieltojen valvonnassa sekä lupahakemuksia ratkaistaessa.

Mätäkiven pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. Suojelusuunnitelman tekevät yhteistyössä Tuusulan kunta, Tuusulan seudun vesilaitos -kuntayhtymä, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry toimii suunnitelman konsulttina.

Lisätietoja antavat ympäristösuunnittelija Paula Luodeslampi, puh. 040 314 4740 ja ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, puh. 040 314 2253, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi

 

Takaisin