Lahelan pohjavesialueen suojelusuunnitelma on valmistunut

31.01.2017

Tuusulan Lahelan 1. luokan pohjavesialueen suojelusuunnitelma päivitettiin vuoden 2016 aikana. Suunnitelman tavoitteena on turvata puhtaan juoma- ja talousveden saanti Lahelan kunnalliselta vedenottamolta ja kiinteistöjen talousvesikaivoista tulevaisuudessa. Pohjavesialueen riskejä selvitettiin kartoittamalla teollisuuden toimintoja, maa-ainesten ottoa sekä pilaantuneita maita. Lisäksi suunnitelman valmistelun yhteydessä tehtiin kysely, johon vastasi 45 % pohjavesialueen kiinteistönomistajista ja 87 % yrityksistä.

Kartoituksen perusteella suuren riskin Lahelan pohjaveden laadulle aiheuttaa Ristikiven alueen pienteollisuus, jossa käytetään merkittäviä määriä kemikaaleja, mm. liuottimia, pesuaineita, maaleja ja öljytuotteita. Kemikaaleista aiheutuvaa riskiä voidaan merkittävästi pienentää huolellisella käytöllä ja varastoimalla kemikaaleja asianmukaisissa suoja-altaissa.

Lahelan alueella todettiin sijaitsevan myös lukuisia maanalaisia ja suojaamattomia öljysäiliöitä, joista voi aiheutua vuotoja maaperään. Erityisen suuren riskin aiheuttavat maanalaiset säiliöt, jotka eivät sijaitse suoja-altaassa tai bunkkerissa. Jatkossa kiinteistönomistajien onkin syytä varmistua siitä, että öljysäiliöille tehdään lain vaatimat määräaikaistarkastukset ja maanalaiset, käytöstä poistetut säiliöt poistetaan kiinteistöltä. Niiden kiinteistönomistajien, jotka eivät kuulu viemäröinnin piiriin, tulee järjestää jäteveden käsittelynsä niin, että jätevesiä ei enää johdeta maaperään vaan umpisäiliöön, tai kiinteistö liitetään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella viemäriverkostoon. Tällöin jätevesien haitta-aineet eivät pääse imeytymään maaperään ja edelleen pohjaveteen.

Pohjavedelle aiheutuvaa riskiä voidaan pienentää myös asfaltoimalla kaikkien Ristikiven alueella sijaitsevien teollisuuskiinteistöjen piha-alueet ja johtamalla pihoilta valuvat hulevedet hulevesiverkostoon. Näin estettäisiin hulevesien mukana huuhtoutuvien raskasmetallien, öljyn ja liukkaudentorjunta-aineiden joutuminen pohjaveteen. Tällä hetkellä osa kiinteistöistä johtaa jo vetensä hulevesiverkostoon.

Suojelusuunnitelman tavoitteena on turvata pohjaveden säilyminen käyttökelpoisena myös tulevaisuudessa. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus lähettää kevään aikana tiedotteen Lahelan pohjavesialueen kiinteistöille ja yrityksille alueella huomioon otettavista asioista.

Suojelusuunnitelman tekivät yhteistyössä Tuusulan kunta, Tuusulan seudun vesilaitoskuntayhtymä, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pöyry Finland Oy toimi suunnitelman konsulttina. Suojelusuunnitelma löytyy ympäristökeskuksen verkkosivuilta.

Lisätietoja antavat vs. ympäristösuunnittelija Paula Luodeslampi, puh. 040 314 4740 ja ympäristökeskuksen johtaja Risto Mansikkamäki, puh. 040 314 2253, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Takaisin