Kiljavan, Rajamäen ja Nopon pohjavesialueiden riskit arvioitiin suojelusuunnitelmassa

20.03.2013

Nurmijärvellä sijaitsevien Kiljavan, Rajamäen ja Nopon I-luokan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivitys on valmistunut. Työssä käytiin läpi aiemmat pohjavesiselvitykset, tarkennettiin tietoja riskeistä sekä esitetään toimenpide-ehdotuksia. Merkittävimmät riskit pohjavesialueilla liittyvät öljysäiliöihin, jätevesijärjestelmiin ja liikenteeseen.

Kiljavan pohjavesialueella suurimmat riskit pohjavedelle aiheutuvat liikenteestä, muuntajista, öljysäiliöistä sekä yksittäisistä toimijoista. Rajamäen pohjavesialueella riskejä aiheuttavat öljysäiliöt, liikenne ja muuntajat. Pääasiassa Hyvinkään puolella sijaitsevan Nopon pohjavesialueen merkittävimmät riskit ovat niin ikään alueella sijaitsevat öljysäiliöt ja liikenne. Suurin ongelma pohjavesialueella on kuitenkin liuottimilla pilaantunut maaperä ja siitä aiheutunut pohjaveden pilaantuminen. Kaikilla kolmella pohjavesialueilla tiedot öljysäiliöistä ja jätevesijärjestelmistä ovat osittain puutteellisia, ja tällöin yksittäisen kohteen riski pohjavedelle on suuri.

Suojelusuunnitelmassa esitetään toimenpiteitä riskien ehkäisemiseksi ja pienentämiseksi. Kaikilla pohjavesialueilla toimenpiteenä esitetään jatkuvasti ylläpidettävää, ajantasaista rekisteriä öljysäiliöistä ja jätevesijärjestelmistä. Uusien teiden rakentamisen yhteydessä ehdotetaan kiinnitettäväksi huomiota siihen, miten suunnittelu- tai rakenneteknisin ratkaisuin voidaan välttää teiden liukkauden torjuntaan käytettävästä suolasta liukenevan kloridin joutuminen pohjaveteen. Suunnitteilla oleville maanteille ehdotetaan tarveharkintatarkastelua ja riskinarviointia sekä riittäviä suojauksia vedenottamoiden alueilla. Pohjavesialueella sijaitsevan viemäriverkoston kuntoon tulisi kiinnittää huomiota tarkastamalla verkoston kunto riittävän usein. Pohjaveden muo-dostumisalueelle ei tule rakentaa uusia suojaamattomia muuntajia.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien tavoitteena on turvata pohjavesien säilyminen käyttökelpoisina myös tulevaisuudessa. Lisäksi tavoitteena on tehostaa pohjaveden laaduntarkkailua sekä varautua toimenpiteisiin vahinkojen ja onnettomuuksien varalle. Suunnitelmalla ei ole sitovia oikeusvaikutuksia, mutta sillä on viranomaistoimintaa ohjaava vaikutus muun muassa maankäytön suunnittelussa ja lupahakemuksia ratkaistaessa.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ovat tehneet yhteistyössä Nurmijärven kunta, Hyvinkään kaupunki, Nurmijärven Vesi, Hyvinkään Vesi, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Altia Oyj. 

Nurmijärven ympäristönsuojeluviranomaisena toimiva Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tulee tiedottamaan kuluvan vuoden aikana Kiljavan, Nopon ja Rajamäen pohjavesialueiden Nurmijärven puolella sijaitsevia kiinteistöjä pohjavesialueilla huomioon otettavista asioista.

Lisätietoja antavat Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa
• ympäristötarkastaja Jukka Kuoppala, puh. 040 314 4741, etunimi.sukunimi@tuusula.fi
• ympäristötarkastaja Kaisa Autio-Nousiainen, puh. 040 314 4742, etunimi.sukunimi@tuusula.fi

 

Takaisin