Kalakuolema Mäntsälänjoessa

10.08.2012

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sai 8.8.2012 ilmoituksia kalakuolemasta Mäntsälänjoessa. Kuolleita kaloja on havaittu joessa n. 5 kilometrin matkalla Saaren ja Kaukalammen kylien alueella. Kalakuoleman syytä on selvitetty yhteistyössä Uudenmaan ELY-keskuksen ja Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistyksen kanssa.  

Saaren kartanon puhdistamo toiminut normaalisti

Mäntsälänjoen yläjuoksulla ei ole teollisuutta tai muuta merkittävää pistekuormitusta Saaren kartanon jätevedenpuhdistamoa lukuun ottamatta. Saatujen tietojen mukaan puhdistamo on toiminut normaalisti. Paikalla tehdyt havainnot eivät myöskään viittaa siihen, että ongelma olisi seurausta puhdistamon toiminnassa tapahtuneesta poikkeuksellisesta tilanteesta. 

Runsaiden sateiden aiheuttamat huuhtoutumat

Paikalla tehdyt havaintojen perusteella vaikuttaa siltä, ettei kalakuolemien syynä ole mikään yksittäinen tekijä tai päästö. Todennäköisesti lähipäivien rankat sateet ovat huuhtoneet jokeen runsaasti ravinteita ja kiintoainesta. Hetkellisesti erittäin suuren kuormituksen seurauksena voi happi kulua vedestä loppuun. Rankkasateiden seurauksena vesistöön voi joutua myös vesieliöille myrkyllisiä aineita. Tehdyt havainnot tukevat arviota rankkasateiden seurauksena aiheutuneesta happikadosta. Mäntsälänjoessa eivät tällaiset tilanteet ole olleet yleisiä.

 Kuolleiden kalojen määrää vaikea arvioida

Mäntsälänjoen osin vaikeakulkuiset rannat ja runsas vesikasvillisuus vaikeuttavat kuolleiden kalojen määrän arvioimista. Tilanne ei kuitenkaan edellytä erityisiä jälkihoitotoimenpiteitä. Jos kaloja on tarpeen poistaa esim. pihapiiriin rajoittuvan rannan tuntumasta, ne voidaan kerätä haaveja, haroja, lapioita tms. käyttäen. Kuollutta kalaa käsiteltäessä on hyvä käyttää suojakäsineitä. Myös kalojen keruussa käytetyt välineet tulee keruutyön jälkeen pestä huolellisesti. Pienet määrät kaloja voi hävittää esim. hyvin pakattuina sekajätteen mukana. Isompien määrien hävittämisestä saa lisäohjeita Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselta.

 Mäntsälänjoen tilaa seurataan

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ja Uudenmaan ELY-keskus jatkavat tilanteen seurantaa. Mäntsälänjoen veden laatua tarkkaillaan osana yhteistarkkailua. Ylimääräisen tarkkailun tai muiden toimenpiteiden tarvetta tullaan arvioimaan saatujen tulosten perusteella. Vesiensuojeluyhdistys seuraa vesistön tilaa osana kalataloudellista hanketta.

Lisätietoja

Ympäristövalvontapäällikkö Katariina Serenius, puh 040 314 4732

 

Takaisin